top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1          Definities                 

1  De organisatie: VOF Rrrollend Food Festivals die jaarlijks in verschillende steden in Nederland de festivals Rrrollend organiseert en ten behoeve hiervan het proces van inschrijving en selectie regelt.

2  Inschrijver: de exploitant van een foodtruck die zich heeft ingeschreven om deel te nemen aan de selectieprocedure voor het toekennen van een standplaats op het festival Rrrollend.

3  Foodtruck: gemotoriseerd voertuig voorzien van keuken en doorgeefluik. Bereiding vindt plaats in en/of om de Foodtruck en gerechten worden geserveerd middels het doorgeefluik vanuit de truck. Hieronder vallen ook tenten en overige bouwsels met losse keukenmodules en/of barbecues en veelal gebruikmakend van bus of truck, die eyecatcher is en als opslag fungeert.

4  Festival: Rrrollend.

 

Artikel 2          Acceptatie algemene voorwaarden

1  Iedere inschrijver wordt geacht met deze algemene voorwaarden bekend te zijn en geeft doormiddel van het digitaal ondertekenen van het inschrijfformulier te kennen deze te accepteren.

2  Acceptatie van de algemene voorwaarden geldt voor de duur van het gehele Festivalseizoen en deze zijn van toepassing op alle festivals waaraan de Inschrijver gedurende het seizoen deelneemt.

3  Indien een inschrijver zich niet houdt aan de algemene voorwaarden is de organisatie gerechtigd de inschrijver van verdere inschrijving/deelname uit te sluiten.

 

 Artikel 3         Inschrijving

1  Voor het doen van inschrijvingen moet gebruik worden gemaakt van de digitale inschrijvingsformulieren die door de organisatie worden verstrekt. De inschrijfformulieren dienen geheel juist, volledig ingevuld en door de inschrijver digitaal ondertekent verstuurd te worden.

2  Indien de inschrijver zich voor het eerst inschrijft voor een festival, dient bij de inschrijving het inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel te zijn bijgevoegd evenals een kopie van de polis van een afdoende aansprakelijkheidsverzekering conform artikel 13 lid 2.

3  Inschrijving is uitsluitend mogelijk tot de in de uitnodiging vermelde sluitingstermijn en voor de duur van het gehele festival.

4  Inschrijvingen moeten gestand worden gedaan tot over de selectie van de standplaatsen is beslist.

5  Met inschrijvingen voor een bepaalde standplaats of met gestelde eisen aan deze standplaats door de inschrijver hoeft door de organisatie geen rekening gehouden te worden


 

Artikel 4          Selectieprocedure       

1  Selectie vindt plaats op basis van het uiterlijk en de sfeer van de foodtruck alsmede de kwaliteit en originaliteit van de gerechten. Hiertoe dient de inschrijver zijn inschrijving te voorzien van twee afbeeldingen van de foodtruck en twee afbeeldingen van de gerechten. De inschrijver ontvangt digitaal een bevestiging van de ontvangst van de inschrijving.

2  De inschrijver ontvangt schriftelijk bericht of hij/zij geselecteerd is middels een bevestigingsmail. De bevestigingsmail maakt de inschrijving definitief en de betalingsverplichting bindend.

3  De inschrijver is verplicht een menukaart samen te stellen bevattende gerechten van maximaal €7,50. Voor een borrelplank en/of -plateau voor meerdere personen geldt deze grens niet.

3a  Bovendien is de inschrijver verplicht minimaal 1 gerecht van maximaal €2,50 in zijn assortiment aan te bieden als proeverij voor de bezoekers. 

3b  De inschrijver is verplicht alle gerechten die worden aangeboden openlijk te communiceren naar de bezoekers.

 

4  Het is tijdens het festival niet toegestaan andere gerechten te verkopen dan deze welke zijn aangegeven bij inschrijving en waarop selectie heeft plaatsgevonden. Eventuele wisselingen van gerechten tijdens het seizoen dienen per mail doorgegeven te worden aan de organisatie. Indien door de exploitant zonder voorkennis van de organisatie andere gerechten worden verkocht, is de organisatie gerechtigd de verkoop hiervan te verbieden.

4a  Het is de exploitant tevens niet toegestaan gebruik te maken van een andere foodtruck dan deze waarop selectie heeft plaatsgevonden ter waarborging van de (juiste) uitstraling.

 

5  Klachten over de selectie zijn niet mogelijk. Informatie over andere inschrijvingen wordt niet verstrekt.

 

Artikel 5          Borgbedrag en betaling

1  De organisatie verzendt tevens voor aanvang van het festival een factuur met het verschuldigde stageld. Betaling hiervan dient plaats te vinden binnen 5 werkdagen na factuurdatum. Ingeval van niet tijdige betaling is de inschrijver van rechtswege, door het enkele verloop van deze termijn en zonder ingebrekestelling, in verzuim. De inschrijver is alsdan de wettelijke rente verschuldigd welke over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de inschrijver in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

2  In geval van verzuim van de inschrijver is de organisatie gerechtigd haar vordering op de inschrijver ter incasso uit handen te geven. De kosten hiervan komen geheel voor rekening van de inschrijver.

3  De opbouw van de foodtruck mag in geen geval begonnen worden indien het stageld niet volledig betaald is.

 

Artikel 6           Betaalmiddel Festival

Tijdens het festival is het verplicht een pinbetaling aan te bieden aan de bezoeker. Een cashbetaling accepteren is optioneel.


Artikel 7           Gebruik van de Standplaats

1  De exploitant, aan wie naar aanleiding van zijn inschrijving een standplaats is toegewezen, is verplicht daarvan gebruik te maken. Indien blijkt, dat de exploitant meer meters nodig heeft dan bij inschrijving is opgegeven, heeft dit consequenties voor deelname bij toekomstige edities. 

2  Het gebruik door de exploitant van een koelwagen dient vooraf aangegeven te worden bij inschrijving en vereist goedkeuring van de organisatie. Indien de exploitant gebruik maakt van een koelwagen die niet is opgegeven of van een extra koelwagen, kan de prijs van het stageld worden verhoogt. Dit bedrag moet ter plekke voldaan worden. Het is mogelijk dat de koelwagen niet direct naast de standplaats kan worden geplaatst.

3  Bij gebruik van een standplaats is de exploitant verplicht gebruik te maken van de minimale afname van 1 stroompunt (= 230 volt – 3500 watt).

4  De exploitant die bij zijn/haar inschrijving extra stroom heeft aangevraagd, is verplicht hiervoor te betalen, ongeacht of de extra stroom wordt afgenomen.

5  Indien de exploitant bij inschrijving minder stroom doorgeeft dan daadwerkelijk wordt gebruikt, is de organisatie genoodzaakt een extra punt aan te leggen. De kosten van dit extra punt bedragen 2x het standaardtarief.

6  De organisatie zorgt tevens voor water in de vorm van een tappunt. Een eigen watervoorziening bij de standplaats is niet mogelijk.

7  De exploitant is verplicht de standplaats gedurende het festival schoon te houden en gebruik te maken van door de organisatie vooraf aangegeven en daarvoor bestemde vuilcontainers. Hierbij is de exploitant ook verplicht om het afval te scheiden en te deponeren in de daarvoor bestemde containers. Wij controleren hier op. Bij het niet volgen van deze regels, kan dit consequenties hebben voor deelname aan toekomstige edities. 

8  De exploitant is verplicht tijdens het Festival de ondergrond van de standplaats adequaat te beschermen tegen vervuiling en het indringen van vuil. Kosten van schoonmaak die dientengevolge worden gemaakt worden in rekening gebracht bij de exploitant evenals de eventueel door de gemeente opgelegde boete.  De exploitant is tevens verplicht na afloop van het festival de standplaats leeg, in onbeschadigde en schone staat achter te laten, in overeenstemming met de staat waarin de standplaats bij ingebruikneming verkeerde. Het is de exploitant niet toegestaan afval dan wel grofvuil, achter te laten na afloop van het festival. Bij in gebreke hiervan kan de organisatie de eventuele kosten van schoonmaak in rekening brengen bij de exploitant.

Artikel 8          Verkoop van (non) alcoholische dranken

1  De organisatie verzorgt tijdens het festival vanuit bars de verkoop van (non) alcoholische dranken aan het publiek. De verkoop hiervan door de exploitant is niet toegestaan, tenzij het drank betreft waarin de betreffende exploitant gespecialiseerd is en om die reden geselecteerd is voor deelname door de organisatie.

 

Artikel 9          Openingstijden, innemen standplaats en toegankelijkheid

1  De organisatie stelt de openings- en sluitingstijden van het Festival in overleg met de Gemeente vast en deze kunnen per Gemeente verschillen.

2  De start van de opbouw van het Festival kan per Gemeente verschillen. De exploitant ontvangt tijdig van de organisatie het tijdstip waarop hij wordt verwacht. Na het melden bij de organisatie wordt de standplaats, nadat is vast komen te staan dat aan de betalingsverplichting is voldaan, toegewezen.

3  Gedurende de openingstijden is het Festival voor het publiek toegankelijk en moet de exploitant zijn Foodtruck voor het publiek geopend houden en exploiteren.

De exploitant wordt tijdig op het festivalterrein verwacht, zowel tijdens de opbouw als tijdens de festivaldagen, zodat de Foodtruck op tijd, te weten 10 minuten voor aanvang van de openingstijd, geopend kan worden.

Indien de exploitant niet tijdig op het festivalterrein aanwezig is, dan is de organisatie gerechtigd de volgende sancties op te leggen:

 • Het verhogen van het stageld met €100 bij de eerste keer niet of te laat verschijnen.

 • Het verhogen van het stageld met €250 bij de tweede keer niet of te laat verschijnen.

 • Uitsluiting van deelname aan volgende Festivals bij de derde keer niet of niet tijdig verschijnen en tevens het verhogen van het stageld met €300.

 

4  Voortijdig vertrek door de exploitant van het Festival is niet toegestaan, tenzij de organisatie hiermee akkoord gaat na voorafgaand overleg. Indien de exploitant voortijdig vertrekt zonder toestemming van de organisatie, is deze gerechtigd de volgende sancties op te leggen:

 • Het verhogen van het stageld met €250 bij een eerste voortijdig vertrek

 • Uitsluiting van deelname aan volgende Festivals bij een tweede voortijdig vertrek en tevens het verhogen vann het stageld met €300.

 

5  Met het afbreken van de Foodtruck mag niet eerder worden begonnen dan na sluitingstijd op de laatste dag van het evenement.

 

Artikel 10        Wettelijke regelingen en Technische voorschriften

1  De exploitant is verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de etenswaar. Bij het aanbieden hiervan moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen, het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen en de voorschriften van de Voedsel- en warenautoriteit Hygiënecode Ambulante Handel in acht worden genomen.

2  De Foodtruck van de exploitant dient volledig te voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde eisen, zoals eisen betreffende (brand)veiligheid en milieu. De exploitant wordt geacht bekend te zijn met en het navolgen van alle op hem/haar van toepassing zijnde relevante wettelijke voorschriften en regelgeving van overheidswege.

3  Bij een bakinstallatie dient een CO2 blusser met een inhoud van tenminste 6 kilo blusmiddel klaar voor gebruik beschikbaar te zijn. Het blustoestel dient voorzien te zijn van een geldig Rijkskeurmerk en tenminste een keer per jaar overeenkomstig NEN 2559 worden onderhouden en gecontroleerd. Ten bewijze hiervan dient bij het blusapparaat een keuringsbewijs aanwezig te zijn.


 

Artikel 11        Veiligheid en parkeren                                                     

1  Door de exploitant moeten de van gemeentewege gestelde regels omtrent veiligheid, zowel in het algemeen als bij brand, in acht genomen moeten worden.

2  Het is de exploitant niet toegestaan zijn motorvoertuig tijdens het Festival te parkeren naast of achter de Foodtruck behoudens tijdens het opbouwen, bevoorraden en afbreken van de standplaats. De exploitant is voor het parkeren van zijn motorvoertuig aangewezen op de daarvoor bestemde (openbare) parkeergelegenheid in de buurt van het festivalterrein.

Indien de exploitant zich niet houdt aan de bovengenoemde parkeerregels, is de organisatie gerechtigd de volgende sancties op te leggen:

 • Verzoeken het motorvoertuig weg te halen bij een eerste overtreding

 • Het iverhogen van het stageld met €250 bij een tweede overtreding

 • Uitsluiting van deelname aan volgende Festivals bij een derde overtreding en tevens het verhogen van het stageld met €300.

 

3  Na sluitingstijd van het Festival zorgt de organisatie voor beveiliging op het festivalterrein. De exploitant blijft echter verantwoordelijk voor de eigen Foodtruck. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk en exploitant maakt tegenover de organisatie geen aanspraak op enige vergoeding ingeval van

 • Beschadiging aan materialen of goederen door derden

 • Schade aan derden

 • Schade, veroorzaakt vanwege storing en/of algemene onderbreking van de elektriciteitsvoorziening.

 

Artikel 12        Muziek en Entertainment

1  Muziek en Entertainment worden tijdens het Festival verzorgd door de organisatie. Het is de exploitant niet toegestaan om zelf muziek ten gehore te brengen in welke vorm dan ook, tenzij hiervoor toestemming is gegeven door de organisatie.

2  Indien de centrale muziek om welke reden dan ook tijdelijk buiten gebruik is of moet worden gesteld, is en blijft het niet toegestaan eigen muziek ten gehore te brengen, tenzij hiervoor door de organisatie toestemming is gegeven.

 

 

Artikel 13        Annulering

1  De organisatie is gerechtigd het Festival tot een week voor aanvang te annuleren. De exploitanten ontvangen hun sta bedrag retour, behoudens €150 als compensatie voor de gemaakte kosten.

2  De organisatie is gerechtigd het Festival tijdens het Festival te annuleren  ingeval van noodweer en overige calamiteiten. In dit geval ontvangen de exploitanten geen (deel van het) sta bedrag retour.

3  Indien de exploitant na goedkeuring van zijn inschrijving om welke reden dan ook afziet van deelname aan het Festival is de volgende regeling van toepassing:

 • Ingeval van annulering tot maximaal 30 dagen voorafgaand aan het Festival ontvangt de exploitant het gehele stageld retour

 • Ingeval van annulering tot maximaal 14 dagen voorafgaand aan het Festival ontvangt de exploitant €150 van het stageld retour

 • Ingeval van annulering vanaf 14 dagen voorafgaand het Festival vindt geen restitutie van het stageld plaats.

 

Artikel 14        Aansprakelijkheid en verzekering

1  Deelname aan het Festival geschiedt op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door deelname van de exploitant aan het Festival.

2  De exploitant dient zich ten genoegen van de organisatie deugdelijk te verzekeren voor schade door brand en/of storm en diefstal aan de Foodtruck en/of zijn eigendommen alsmede voor bedrijfsaansprakelijkheid.

bottom of page