top of page

Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Kreativ Events/Rrrollend, hierna te noemen het evenement of de organisatie. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Definities
o Deelnemers of standhouder: persoon of onderneming die deelneemt aan een evenement van Kreativ Events/Rrrollend.
o De organisatie of het evenement: Kreativ Events/Rrrollend.
o Standplaats: De standplaats waar de deelnemer producten aanbiedt.
o Terrein: de locatie waar het evenement plaatsvindt.

1. Acceptatie algemene voorwaarden

 1. Elke deelnemer dient bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en geeft, doormiddel van het digitaal ondertekenen van het inschrijfformulier, aan de voorwaarden te kennen deze te accepteren

 2. Acceptatie van de algemene voorwaarden geldt voor de duur van het gehele kalenderjaar en deze zijn van toepassing op alle evenementen waaraan de deelnemer gedurende het seizoen deelneemt.

 3. Indien de deelnemer zich niet houdt aan de algemene voorwaarden is de organisatie gerechtigd de deelnemer van verdere inschrijving/deelname uit te sluiten.
   

2. Aanmelding

 1. Reservering van de evenementen bij de organisatie geschiedt middels aanmelding via www.rrrollend.nl. Aanmeldingen via de mail en/of telefoon worden niet verwerkt of geldig verklaard.

 2. De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers per evenement te selecteren en te weigeren zonder opgaaf van reden mede te delen.

 3. Alle prijzen getoond op www.rrrollend.nl zijn exclusief BTW.

 4. Het recht op de standplaats wordt pas verkregen nadat de organisatie de deelnemer schriftelijk heeft bevestigd en de deelnemer de factuur, incl. borg, volledig heeft voldaan.

 5. De organisatie doet haar uiterste best om rekening te houden met specifieke wensen die worden aangegeven door deelnemers, echter kan de organisatie niet garanderen dat de desbetreffende wens kan worden ingewilligd.

 6. Het product waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het product welke op de het evenement wordt aangeboden, dit om een goed gesorteerd aanbod te behouden. Indien de deelnemer een ander product wil aanbieden dan op de inschrijving is vermeld, dient de deelnemer hiervoor schriftelijk toestemming te verkrijgen van de organisatie.

 7. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering. Deelname zonder WA-verzekering is niet toegestaan. Bij het akkoord geven op de algemene voorwaarden bevestigt de deelnemer in het bezit te zijn van een WA-verzekering.

 8.  De deelnemer is niet verplicht in bezit te zijn van een (geldige) KvK-registratie. Wel dient de deelnemer de factuur inclusief BTW te voldoen.
  a) De organisatie is niet verantwoordelijk voor en/of over de inkomsten van de deelnemer.
  b) De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de inkomsten aan de belastingdienst.
   

3. Aanvullende selectieprocedure foodtruck

 1. Selectie vindt plaats op basis van uiterlijk en de sfeer van de foodtruck alsmede de kwaliteit en originaliteit van de gerechten. Hiertoe dient de deelnemer zijn inschrijving te voorzien van twee afbeeldingen van de foodtruck en twee afbeeldingen van de gerechten.

 2. De deelnemer is verplicht een menukaart samen te stellen bevattende gerechten van maximaal €8,50. Voor een borrelplank en/of -plateau voor meerdere personen of bij gebruik van bepaalde ingrediënten geldt deze grens niet. Dit is altijd in overleg met de organisatie en tevens schriftelijk bevestigd.
  Tevens dient de deelnemer minimaal één (1) vegetarisch of vegan gerecht te serveren. Dit gerecht mag ook maximaal €8,50 kosten en dient vooraf aan de organisatie gecommuniceerd te worden met de organisatie.

 3. Het is tijdens het festival niet toegestaan andere gerechten te verkopen dan welke zijn aangegeven bij inschrijving en waarop selectie heeft plaatsgevonden. Eventuele wisselingen van gerechten tijdens het seizoen dienen schriftelijk te worden doorgegeven aan de organisatie en schriftelijk te worden goedgekeurd door de organisatie Indien de deelnemer zonder voorkennis van de organisatie andere gerechten verkoopt, is de organisatie gerechtigd de verkoop hiervan te verbieden. Het is de deelnemer tevens niet toegestaan gebruik te maken van een andere foodtruck dan deze waarop selectie heeft plaatsgevonden, dit ter waarborging van de (correcte) uitstraling.

 4. De deelnemer is verplicht zich aan de NVWA-richtlijnen te houden. (Zie richtlijnen https://www.nvwa.nl/)

 5. Bovenstaande selectieprocedure is lijdend. Informatie over mede-deelnemers wordt niet verstrekt.
   

4. Betaling

 1. De factuur voor het evenement bevat de standplaatskosten, borgsom en eventuele aangegeven stroomvoorziening. De borgsom betreft €70,- excl. BTW en wordt aan het einde van het Rrrollend-seizoen gerestitueerd. De restitutie zal plaats vinden in oktober.
  A. De organisatie is gerechtigd de borg, of een gedeelte hiervan, in te houden indien de deelnemer zich niet aan het (annulering)regelement houdt. Zie hiervoor ook; ‘10. Aanvullende algemene voorwaarden voor foodtruck’.

 2. Indien betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, kan deelname komen te vervallen. Deelnemer blijft betaal plichtig voor de factuur, evenals de eventuele (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van de factuur.

 3. Betaling van de factuur dient per bankoverschrijving te worden voldaan o.v.v. factuurnummer.
   

5. Annulering foodtruck evenementen

 1. Een annulering dient te allen tijde schriftelijk te worden ingediend via info@rrrollend.nl. Annulering(en) via andere communicatiekanalen worden niet geldig verklaard. Zie annuleringstermijnen en verbonden kosten bij 5.2

 2. Annuleringstermijnen en verbonden kosten:
  Tot 42 dagen | Kosteloos
  < 30 dagen | 50% van de factureringskosten
  > 30 dagen | 75% van de factureringskosten
  > 21 dagen | 100% van de factureringskosten

 3. ​Indien het evenement 24 uur voor aanvang van de geplande datum wordt afgelast door onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemers 50% restitutie van de factuur.

 4. De organisatie behoudt het recht het evenement drie (3) dagen voorafgaand van het evenement zonder opgaaf van reden af te zeggen. Zie 5.5 voor de restitutie.

 5. De organisatie behoudt het recht het evenement af te zeggen bij (dreiging van) alarmerende en/of onveilige weersomstandigheden wordt annulering overwogen. In geval van annulering geeft de organisatie drie (3) dagen voor aanvang van het evenement aan wanneer de status van het evenement onzeker is. De organisatie geeft uiterlijk één (1) dag voor het evenement om 10:30 aan of het evenement definitief wel of niet door kan gaan.

 6. De organisatie zal bij voortijdige annulering alle deelnemers per e-mail, WhatsApp en/of telefoon op de hoogte te brengen.
   

6. Voorzieningen

 1. De organisatie spant zich in voor adequate stroomvoorzieningen, de deelnemer dient zich vooraf hiervoor aan te melden met de juiste informatie;
  a) Hoeveelheid benodigd stroom;
  b) en hoeveelheid/soort stroomaansluiting.
  Op de bevestiging en de factuur kan de deelnemer terugvinden welke stroomhoeveelheid is toegewezen. Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigd vermogen

 2. Gebruik van meer stroomcapaciteit dan opgegeven kan leiden tot overbelasting van de stroomvoorzieningen en is zonder overleg met de organisatie niet mogelijk. Indien de organisatie, na overleg, toestemming geeft tot extrastroom dient deze *ter plaatse te worden voldaan en bedraagt 2x het standaardtarief.

 3. De deelnemer die bij inschrijving stroom heeft aangevraagd is verplicht hiervoor te betalen, ongeacht of de stroom wordt afgenomen.

 4. Indien de deelnemer stroom heeft toegewezen gekregen is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor een geschikte haspel, verlengsnoer (van min. 25 meter) en stekkers welk geschikt is voor buitengebruik (type IP44). De organisatie assisteert met het aansluiten op de stroomvoorziening.

 5. Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

 6. De organisatie is niet verantwoordelijk voor stroomproblemen die veroorzaakt worden buiten de macht van de organisatie. De deelnemer kan geen aanspraak maken op de organisatie om de stroomvergoeding te retourneren.

 7. De deelnemer ontvangt de stroomvergoeding terug wanneer er stroomproblemen ontstaan die binnen de verantwoordelijkheid van de organisatie liggen. Dit zijn:
  a) Wanneer er te weinig capaciteit beschikbaar is.
  b) Foutieve materialen van de organisatie in gebruik.

*Ter plaatse: op het plaatsvindende evenement.
 

7. Standplaats

 1. Indien de deelnemer een ander product aanbiedt dan waarop de deelnemer zich heeft ingeschreven kan de organisatie de deelname ter plekke weigeren of wegsturen tijdens het evenement. Zie ook 2.6.

 2. Er mag geen schade worden toegebracht aan de standplaatsen en (groen)voorzieningen op het terrein. Bij schade door deelnemer zal de organisatie deze in rekening te brengen bij de deelnemer.

 3. Het is niet toegestaan de standplaats verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.

 4. Het is niet toegestaan om de standplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan derde partijen.

 5. Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen standplaats. Hier zijn geen veranderingen in mogelijk. Tevens dient de foodtruck niet verplaatst te worden i.v.m. het veiligheidsplan en calamiteitenroute.

 6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele (slecht) weersvoorzieningen en het aanbrengen hiervan zoals bv haringen, zonneschermen en scheerlijnen ter versteviging van de standplaats bij weersomstandigheden. Bij gebruik hiervan wordt de veiligheid van het publiek gewaarborgd.

 7. De standplaats dient er ten alle tijden verzorgd uit te zien; Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht te worden opgeborgen.

 8. Muziek vanuit je standplaats is niet toegestaan.

 9. Op het terrein is gebruik van LPG, anders dan t.b.v. voortstuwing van een motorvoertuig, is ten strengste verboden.

 10. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In geval van het aanbieden van etenswaar moet de deelnemer zich aan de volgende richtlijnen en wetten houden:
  - Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca),
  - Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen
  - Verordening (EG) 852/2004
  - Drank- en Horecawet
  Ook verwijzen wij nadrukkelijk naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.

 11. De deelnemer is verplicht informatie te verstrekken aan de consument over de aanwezigheid van allergenen in niet verpakte producten. Voor meer info verwijzen wij u naar: https://www.nvwa.nl/ 

 12. Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. (Dit kan o.a. door het installeren van een jerrycan met een kraantje, zeep en papieren handdoekjes).

 13. Gebruik van bak- en braadapparatuur is alleen toegestaan bij schriftelijke goedkeuring. Hierbij gelden de volgende voorschriften:
  a) De apparatuur wordt in de buitenlucht opgesteld op een afstand van tenminste twee (2) meter van bebouwing, beplanting en andere objecten.
  b) De apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols en dergelijke.
  c) De apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar slecht warmtegeleidend materiaal.
  d) De apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde hogedrukslang aangesloten aan de drukhouder en er zijn één (1) of meerdere brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig.
  e) Er is een CO2-blusser aanwezig met inhoud van minimaal zes (6) kilo, die is voorzien van een Rijkkeurmerk of CCV-herkeuring. Het keuringsbewijs dient men op verzoek te tonen.  
  f) In bedrijf zijnde apparatuur wordt niet verplaatst.
  g) Gebruik van vloeibaar gas (gasfles) is alleen toegestaan bij schriftelijke goedkeuring. Hierbij geldt het volgende voorschrift: gevulde drukhouders worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten het bereik van onbevoegden opgesteld.

 14. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de bemanning van de standplaats. Dit betekent dat de deelnemer ervoor zorgt dat er voldoende personeel aan het werk is en dat zij voldoen aan de arbeids- en hygiënevoorwaarden. Het is in geval van personeelstekort of ziekte ook niet mogelijk om het event na de afgesproken termijn te annuleren of om dicht te gaan. Indien de deelnemer zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt is de organisatie gemachtigd een boete op te leggen (zie 10).

 15. Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van een evenement de standplaats te ontruimen of de foodtruck te sluiten. Het is dus ook niet mogelijk om een dag(deel) tijdens het evenement dicht te gaan. Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de deelnemer, indien en voor zo ver de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer. Het eerder sluiten/ontruimen van de standplaats resulteert in een boete (zie 10.4).
   

8. Aankomst, laden, lossen, parkeren en afloop

 1. De deelnemer houdt zich aan de opbouwtijden en de aangegeven route door de organisatie.

 2. Auto’s mogen op het terrein uitsluitend stapvoets en met knipperlichten rijden.

 3. Auto’s mogen enkel op het terrein staan om te laden en lossen. De deelnemer houdt zich aan de aangegeven laad- en lostijden. Indien de auto niet tijdig van het terrein verwijderd wordt, kan de organisatie een boete van €50,- excl. BTW per auto opleggen. Dit wordt verrekend met de borg.

 4. Indien de deelnemer een half uur voor aanvangstijd van het evenement niet is verschenen, dan vervalt de reservering en wordt het reserveringsbedrag niet geretourneerd. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie.

 5. Parkeerkosten zijn niet te verhalen op de organisatie.

 6. Het is niet toegestaan om doorrijroutes te blokkeren.

 7. De standplaats dient drie (3) uur na het evenement leeg te zijn.

 8. U kunt het terrein pas weer per auto bereiken op de door de organisatie aangegeven tijd.

 9. De deelnemer mag niet eerder afbouwen en/of vertrekken dan de aangegeven eindtijd. Indien dit toch gebeurt legt de organisatie een boete op (zie 10. Aanvullende algemene voorwaarden voor foodtruck).

 10. De standplaats en zijn directe omgeving dienen te zijn ontdaan van alle losse elementen en afval.

 11. De deelnemer dient zelf vuilnis, ook lege flessen en karton, af te voeren en in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren. De kliko’s op het evenemententerrein zijn niet bestemd voor vuilnis van deelnemers. Gebeurt dit toch, dan kan de organisatie een boete van minimaal €50,- excl. BTW opleggen. Dit wordt afgetrokken van de borg.

 12. Wanneer de organisatie een milieuplein heeft ingericht, is de deelnemer verplicht om hier gebruik van te maken. De deelnemer is verplicht het afval te scheiden en te deponeren in de daarvoor bestemde containers. Wij controleren hierop.

 13. De deelnemer is verplicht om tijdens het evenement de ondergrond adequaat te beschermen tegen vervuiling en het indringen van vuil en om de standplaats in dezelfde staat als voor het evenement achter te laten. Kosten van schoonmaak en eventuele gemeentelijke boete(s) die dientengevolge worden gemaakt worden in rekening gebracht bij de deelnemer.
   

9. Overige

 1. Aanwijzingen van de organisatie, politie en/of toezichthouders worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van het evenement zonder restitutie van reeds betaalde gelden.

 2. Deelnemers moeten:
  a) Handelingsbekwame natuurlijke personen zijn van 18 jaar of ouder;
  b) beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats;
  c) en kunnen zich legitimeren door: geldig Nederlands paspoort of geldige gemeentelijke identiteitskaart of geldig vreemdelingendocument afgegeven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waaruit een geldige verblijfstitel voor Nederland blijkt en de vergunning dat men zelfstandig mag werken. Dit geldt ook voor EU-ingezetenen.

 3. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door (slechte) weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

 4. De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.

 5. De organisatie levert standplaatsen aan de hand van de door de deelnemer opgegeven afmetingen.

 6. De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen van de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van het verkoopwaar.

 7. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.

 8. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of andere overmacht.

 9. De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de organisatie en die op grond van de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.

 10. Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.
   

10. Aanvullende algemene voorwaarden voor foodtruck

 1. De deelnemer is verplicht om pinbetalingen aan te nemen. Het aannemen van een cashbetaling is optioneel.

 2. De organisatie verzorgt de verkoop van (non-) alcoholische dranken aan het publiek. De verkoop van (non-) alcoholische dranken door deelnemers is niet toegestaan.

 3. De deelnemer is altijd verplicht alle dagen van het evenement aanwezig te zijn binnen de gecommuniceerde opbouwtijden en openingstijden van het evenement. Wij stellen de eis dat de deelnemer minstens 10 minuten voor opening van het evenement gereed dient te staan voor publiek. Indien de deelnemer niet of niet tijdig op een evenement dag aanwezig is, is de organisatie gerechtigd de volgende sanctie op te leggen:
  a. Het inhouden van de borg bij de eerste van overtreding van de regel.
  b. Het inhouden van de borg en uitsluiten van deelname bij de tweede keer van overtreding van de regel.

 4. Voortijdig vertrek of stoppen met de verkoop door de deelnemer van het evenement is niet toegestaan, tenzij de organisatie hiermee akkoord gaat na voorafgaand overleg. Indien de deelnemer voortijdig vertrekt zonder toegang van de organisatie, is de organisatie gerechtigd de volgende sancties op te leggen:
  a. Het inhouden van de borg bij de eerste van overtreding van de regel.
  b. Het inhouden van de borg en uitsluiten van deelname bij de tweede keer van overtreding van de regel.

 5. Motorvoertuigen dienen tijdens het evenement van het terrein verwijderd te zijn, hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Parkeren kan op de aangewezen en/of daarvoor bestemde (openbare) parkeergelegenheid in de buurt van het evenementterrein. Indien de deelnemer toch zijn voertuig bij de stand laat staan, zal worden verzocht het voertuig te verwijderen. Parkeren op het evenemententerrein is niet toegestaan.

 6. De organisatie zorgt voor (nacht)beveiliging gedurende de evenementdagen. De deelnemer blijft echter verantwoordelijk voor de eigen foodtruck en andere bezittingen. Wij verzoeken de deelnemers dan ook de (losliggende) bezittingen op te bergen tijdens en na het evenement.
  De organisatie is niet aansprakelijk voor;
  a. diefstal en/of schade aan materiaal of goederen
  b. schade aan derden
  c. schade veroorzaakt vanwege storting en/of algemene onderbrekingen van de elektriciteitsvoorzieningen.

11. Communicatie

 1. De organisatie verzorgt voor de communicatie voor Rrrollend. Zonder tegenbericht of schriftelijk bezwaar geeft de deelnemer toestemming aan Kreativ Events/Rrrollend om de bedrijfsnaam en/of beeldmateriaal te gebruiken voor de promotie van het evenement, voorafgaand en achteraf.

bottom of page