top of page

Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Kreativ Events/Rrrollend, hierna te noemen de markt, het evenement of de organisatie. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

 

Definities

o Deelnemers of standhouder: persoon of onderneming die deelneemt aan een markt of evenement van Kreativ Events/Rrrollend.

o De markt, de organisatie of het evenement: Kreativ Events/Rrrollend.

o Standplaats: De kraam of grondplek waar de deelnemer producten aanbiedt.

o Terrein: de locatie waar het evenement of de markt plaatsvindt.

 

1. Acceptatie algemene voorwaarden

 1. Elke deelnemers dient bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en geeft doormiddel van het digitaal ondertekenen van het inschrijfformulier te kennen deze te accepteren.

 2. Acceptatie van de algemene voorwaarden geldt voor de duur van het gehele kalenderjaar en deze zijn van toepassing op alle evenementen | markten waaraan de deelnemer gedurende het seizoen aan deelneemt.

 3. Indien een inschrijver zich niet houdt aan de algemene voorwaarden is de organisatie gerechtigd de deelnemer van verdere inschrijving/deelname uit te sluiten.

 

2. Aanmelding

 1. Reservering van de markten of evenementen bij de organisatie geschied middels aanmelding via www.rrrollend.nl.

 2. De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers per markt of evenement te selecteren.

 3. De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren zonder opgaaf van reden mede te delen.

 4. Alle prijzen exclusief BTW.

 5. Indien twee (2) deelnemers een kraam willen delen, is dit alleen toegestaan na een schriftelijk akkoord van de organisatie. Het delen is op eigen verantwoordelijkheid, evenals het verdelen van de kosten.

 6. Het recht op de standplaats wordt pas verkregen nadat de bevestiging is verkregen van de organisatie en de deelnemer de factuur heeft ontvangen.

 7. De organisatie doet haar uiterste best om rekening te houden met specifieke wensen die worden aangegeven door deelnemers, maar kan niet garanderen dat de desbetreffende wens kan worden ingewilligd.

 8. Het product waarmee de deelnemers zich inschrijft is gelijk aan het product welke op de markt | het evenement wordt aangeboden. Dit om een goed gesorteerd aanbod te behouden. Indien u een ander product wilt aanbieden dan op uw inschrijving vermeld, dient u hiervoor schriftelijk toestemming voor de verkrijgen.

 9. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering. Deelname zonder WA-verzekering is niet toegestaan.

 10. Inschrijving bij de KvK is niet noodzakelijk, uiteraard is de deelnemers zelf verplicht zijn inkomsten aan de belastingdienst op te geven.

 

3. Aanvullende selectieprocedure foodtruck

 1. 1. Selectie vindt plaats op basis van uiterlijk en de sfeer van de foodtruck alsmede de kwaliteit en originaliteit van de gerechten. Hiertoe dient de inschrijver zijn inschrijving te voorzien van twee afbeeldingen van de foodtruck en twee afbeeldingen van de gerechten.

 2. a. De deelnemer is verplicht een menukaart samen te stellen bevattende gerechten van maximaal €7,50. Voor een borrelplank en/of -plateau voor meerdere personen geldt deze grens niet.
  b. De deelnemers is verplicht alle gerechten die worden aangeboden openlijk te communiceren naar de bezoekers.

 3. a. Het is tijdens het festival niet toegestaan andere gerechten te verkopen dan deze welke zijn aangegeven bij inschrijving en waarop selectie heeft plaatsgevonden. Eventuele wisselingen van gerechten tijdens het seizoen dienen per mail doorgegeven te worden aan de organisatie. Indien door de deelnemer zonder voorkennis van de organisatie andere gerechten worden verkocht, is de organisatie gerechtigd de verkoop hiervan te verbieden.
  b. Het is de deelnemer tevens niet toegestaan gebruik te maken van een andere foodtruck dan deze waarop selectie heeft plaatsgevonden ter waarborging van de (juiste) uitstraling.

 4. Klachten over de selectie zijn niet mogelijk. Informatie over andere inschrijvingen worden niet verstrekt.

 

4. Betaling

 1. Indien betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, kan deelname komen te vervallen.

 2. Indien de deelnemers geen gebruik wenst te maken van een standplaats niet tijdig annuleert, dient evengoed het volledige tarief te worden voldaan.

 3. Betaling na ontvangst van de factuur is alleen mogelijk via bank overeenkomstig de betalingstermijn ovv factuurnummer.

 4. Betaling op het event of de markt ter plaatse is enkel mogelijk in overleg en dient voor voldaan te zijn voordat de kraam, standplaats of foodtruck wordt opgebouwd. De standplaats wordt pas aangegeven nadat de betaling is vastgesteld.

 5. Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan deelname komen te vervallen, de betalingsverplichting echter niet. Alle (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van facturen komt geheel voor rekening van de deelnemer.

 

5. Annulering foodtruck evenementen

 1. Annuleren door de deelnemer is kosteloos tot dertig (30) dagen voor aanvang van het foodtruck evenement, dit is uitsluitend schriftelijk mogelijk via info@rrrollend.nl.

 2. Annuleren door de deelnemer tot veertien (14) dagen voor aanvang van het foodtruck evenement, betekent dat de deelnemer 20% van het stageld retour. Dit kan uitsluitend schriftelijk via info@rrrollend.nl.

 3. Annuleren door de deelnemers korter dan veertien (14) dagen voor aanvang van het foodtruck evenement betekent dat 100% van het factuurbedrag betaald dient te worden aan de organisatie. Hierop maken wij geen uitzonderingen.

 4. Indien het evenement | de markt 24 voor aanvang van de geplande datum wordt afgelast door onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemers 50% restitutie van het inschrijfgeld.

 5. Regen en sneeuw is geen reden tot het annuleren van het evenement | de markt, dit wordt pas overwogen bij gevaarlijke weersomstandigheden.

 6. De organisatie zal bij voortijdige annulering proberen alle deelnemers per e-mail en/of app op de hoogte te brengen. Houd ook altijd onze socialemediakanalen in de gaten.

 

6. Voorzieningen, stroom, water, toilet

 1. De organisatie spant zich in voor adequate stroomvoorzieningen, de deelnemer dient zich vooraf hiervoor aan te melden met de juiste informatie. Op de bevestiging en de factuur kunt u terugvinden of u een standplaats met stroom is toegewezen.

 2. De organisatie levert alleen stroom mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van de waren. Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigd vermogen en een bevestiging hiervan.

 3. Gebruik van meer stroomcapaciteit dan opgegeven kan leiden tot overbelasting van de stroomvoorzieningen en is dus niet mogelijk. Met uitzondering is dit wel mogelijk, echter bedragen de kosten voor dit extra stroompunt 2x het standaardtarief.

 4. De deelnemer die bij zijn/haar inschrijving stroom heeft aangevraagd, is verplicht hiervoor te betalen, ongeacht of de stroom wordt afgenomen.

 5. Indien de deelnemer stroom heeft toegewezen gekregen is hij zelf verantwoordelijk voor een geschikte haspel, verlengsnoer (van min. 25 meter) en stekkers. De organisatie assisteert met het aansluiten op de stroomvoorziening.

 6. Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

 

7. Standplaats

 1. Indien de deelnemer een ander product aanbiedt dan waarop de deelnemer zich heeft ingeschreven kan de organisatie de deelname ter plekke weigeren.

 2. Er mag geen schade worden toegebracht aan de kramen, standplaatsen en (groen)voorzieningen op het terrein. Gebruik van spijkers e.d. is niet toegestaan.

 3. Het is niet toegestaan de kraam of standplaats verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie. Ook niet met kledingrekken, terras of eigen andere spullen.

 4. Het is niet toegestaan om de kraam of standplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.

 5. Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen kraam of standplaats. Er mag geruild worden, maar dit dient in onderlinge overeenstemming met overige deelnemers te geschieden.

 6. De stand of kraam mag niet worden verplaatst; er dient minimaal 3,5 meter doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.

 7. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele (slecht) weer voorzieningen en het aanbrengen hiervan zoals bv haringen, zonneschermen en scheerlijnen ter versteviging van de kraam bij weersomstandigheden.

 8. De kraam of standplaats dient er ten alle tijden verzorgd en opgeruimd uit te zien. Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht te worden opgeborgen.

 9. Muziek vanuit je standplaats is alleen toegestaan bij goedkeuring van de organisatie. Dit om overlast te voorkomen.

 10. Op het terrein is gebruik van LPG, anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig ten strengste verboden.

 11. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel.

 12. Verkoop van drank is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen en men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is van een sociale hygiëne diploma.

 13. Deelnemers die voeding en/of dranken bereiden en verkopen, worden verplicht om informatie te verstrekken aan de consument over de aanwezigheid van allergenen in niet verpakte producten. Voor meer info, check: https://www.nvwa.nl/ 

 14. Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. (Dit kan o.a. door het installeren van een jerrycan met een kraantje, zeep en papieren handdoekjes).

 15. Gebruik van bak- en braadapparatuur is alleen toegestaan bij schriftelijke goedkeuring en hierbij gelden de volgende voorschriften:
  a. De apparatuur wordt in de buitenlucht opgesteld op een afstand van tenminste twee (2) meter van bebouwing, beplanting en andere objecten.
  b. De apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols en dergelijke.
  c. De apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar slecht warmtegeleidend materiaal.
  d. De apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde hogedrukslang aangesloten aan de drukhouder en er zijn één (1) of meerdere brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig.
  e. Er is een CO2-blusser aanwezig met inhoud van minimaal zes (6) kilo, die is voorzien van een rijk keurmerk en jaarlijks wordt gecontroleerd. Het keuringsbewijs dient op verzoek getoond te kunnen worden.
  f. In bedrijf zijnde apparatuur wordt niet verplaatst. g. Gebruik van vloeibaar gas (gasfles) is alleen toegestaan bij schriftelijke goedkeuring en hierbij geldt het volgende voorschrift: gevulde drukhouders worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten het bereik van onbevoegden opgesteld.

 16. Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van een evenement | een markt de standplaats te ontruimen. Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de deelnemer, indien en voor zo ver de gevlogen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.

 

8. Aankomst, laden, lossen, parkeren en afloop

 1. De deelnemer houdt zich aan de opbouwtijden en de aangegeven route door de organisatie.

 2. Auto’s mogen op het terrein uitsluitend stapvoets en met knipperlichten rijden.

 3. Auto’s mogen enkel op het terrein staan om te laden en lossen. De deelnemer houdt zich aan de aangegeven laad- en lostijden.

 4. Indien de deelnemer een half uur na aanvangstijd van het evenement niet is verschenen, dan vervalt de reservering en wordt het reserveringsbedrag niet geretourneerd. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie.

 5. Parkeerkosten zijn niet te verhalen op de organisatie.

 6. Het is niet toegestaan om doorrijroutes te blokkeren.

 7. De kraam/standplaats dient één (1) uur na het evenement | de markt leeg te zijn.

 8. U kunt het terrein pas weer per auto bereiken op de door de organisatie aangegeven tijd.

 9. De deelnemer mag niet eerder afbouwen, laat staan vertrekken dan de aangegeven eindtijd. Indien dit toch gebeurt kan de organisatie een boete van minimaal €50,- excl. BTW opleggen.

 10. De standplaats en zijn directe omgeving dienen netjes en schoon te worden opgeleverd.

 11. De deelnemer dient zelf vuilnis, ook lege flessen en karton, af te voeren. Indien dit niet gebeurt kan de organisatie een boete van minimaal €50,- excl. BTW opleggen.

 12. Wanneer de organisatie een milieuplein heeft ingericht, is de deelnemer verplicht om hier gebruik van te maken. De deelnemer is verplicht het afval te scheiden en te deponeren in de daarvoor bestemde containers. Wij controleren hierop.

 13. De deelnemer is verplicht om tijdens het evenement | de markt de ondergrond adequaat te beschermen tegen vervuiling en het indringen van vuil. Kosten van schoonmaak die dientengevolge worden gemaakt worden in rekening gebracht bij de deelnemer evenals de eventueel door de gemeente opgelegde boete.

 

9. Overige

 1. De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van het evenement | de markt.

 2. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan een evenement | markt van Kreativ Events/Rrrollend.

 3. Aanwijzingen van de organisatie, politie of toezichthouders worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van het evenement | de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.

 4. Deelnemers moeten: a) handelingsbekwame natuurlijke personen zijn van 18 jaar of ouder; b) beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats; c) en kunnen zich legitimeren door: geldig Nederlands paspoort of geldige gemeentelijke identiteitskaart of geldig vreemdelingendocument afgegeven door de Immigratieen Naturalisatiedienst waaruit een geldige verblijfstitel voor Nederland blijkt en de vergunning dat met zelfstandig mag werken. Dit geldt ook voor EUingezetenen.

 5. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

 6. De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.

 7. De organisatie levert standplaatsen, bestaande uit kramen met een plank en een dak en/of vrije ruimte. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor de afmetingen per evenement te wijzigen, mits dit van tevoren aan de deelnemer te kennen is gegeven.

 8. De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen van de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van het verkoopwaar.

 9. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie.

 10. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht dan ook.

 11. De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de organisatie en die op grond van de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend.

 12. Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.

 

10. Aanvullende algemene voorwaarden voor foodtruck

 1. De deelnemer is verplicht om pinbetalingen aan te nemen. Het aannemen van een cashbetaling is optioneel.

 2. De organisatie verzorgt, indien niet anders vermeldt, de verkoop van (non- )alcoholische dranken aan het publiek. De verkoop hiervan door de deelnemer is niet toegestaan, tenzij het drank betreft waarin de betreffende deelnemer in gespecialiseerd is en om die reden geselecteerd is voor deelname door de organisatie of wanneer de deelnemer schriftelijke toestemming heeft van de organisatie.

 3. Gedurende de openingstijden is het evenement | de markt toegankelijk voor het publiek en moet de deelnemer zijn foodtruck voor het publiek geopend houden. De deelnemer wordt tijdig op het festivalterrein verwacht, zowel tijdens de opbouwdag(en) als tijdens de festivaldagen, zodat de deelnemer op tijd, 10 minuten voor aanvang van de openingstijd, geopend worden. Indien de deelnemer niet tijdig op het festivalterrein aanwezig is, dan is de organisatie gerechtigd de volgende sancties op te leggen:
  a. Het inhouden van €100,- van de borg bij de eerste keer niet of te laat verschijnen.
  b. Het inhouden van €250,- van de borg bij de tweede keer niet op te laat verschijnen.
  c. Uitsluiting van deelname aan het volgende evenement | markt bij de derde keer niet of niet tijdig verschijnen en tevens het inhouden van €300,- van de borg.

 4. Voortijdig vertrek door de deelnemer van het evenement | de markt is niet toegestaan, tenzij de organisatie hiermee akkoord gaat na voorafgaand overleg. Indien de deelnemer voortijdig vertrekt zonder toegang van de organisatie, is de organisatie gerechtigd de volgende sancties op te leggen:
  a. Het inhouden van €250,- borg bij een eerste voortijdig vertrek.
  b. Uitsluiting van deelname aan volgende evenementen | markten bij een tweede voortijdig vertrek en tevens het inhouden van €300,- van de borg.

 5. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn motorvoertuig tijdens het evenement | de markt naast of achter de foodtruck te parkeren tijdens het opbouwen, bevoorraden en afbreken van de standplaats. De deelnemer is voor het parkeren van zijn motorvoertuig aangewezen op de daarvoor bestemde (openbare) parkeergelegenheid in de buurt van het festivalterrein. Indien de deelnemer zich niet houdt aan de bovengenoemde parkeerregels, is de organisatie gerechtigd de volgende sancties op te leggen:
  a. Verzoeken het motorvoertuig weg te halen bij een eerste overtreding. e. Het inhouden van €250 van de borg bij een tweede overtreding.
  b. Uitsluiting van deelname aan volgende evenementen | markten bij een derde overtreding en tevens het verhogen van het stageld met €300,-.

 6. Na sluitingstijd van het evenement | markt zorgt de organisatie voor beveiliging op het terrein. De deelnemer blijft echter verantwoordelijk voor de eigen foodtruck. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk en de deelnemer maakt tegenover de organisatie geen aanspraak op enige vergoeding in geval van:
  a. beschadiging aan materialen of goederen door derden;
  b. Schade aan derden;
  c. schade veroorzaakt vanwege storing en/of algemene onderbreking van de elektriciteitsvoorziening.

11. Communicatie

 1. De organisatie verzorgt voor vele van de evenementen de communicatie. Zonder tegenbericht of schriftelijk bezwaar geeft u toestemming aan Kreativ Events/Rrrollend om uw bedrijfsnaam en/of beeldmateriaal te gebruiken voor de promotie van het evenement.

bottom of page