top of page

Algemene Voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Kreativ Events/Rrrollend, hierna te noemen het evenement of de organisatie. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de organisatie. 

 

Definities 

o Deelnemers of standhouder: persoon of onderneming die deelneemt aan een evenement van Kreativ Events/Rrrollend. 

o De organisatie of het evenement: Kreativ Events/Rrrollend. 

o Standplaats: De standplaats waar de deelnemer producten aanbiedt. 

o Terrein: de locatie waar het evenement plaatsvindt. 

 

1. Acceptatie algemene voorwaarden 

 1. Elke deelnemers dient bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en geeft doormiddel van het digitaal ondertekenen van het inschrijfformulier te kennen deze te accepteren. 

 1. Acceptatie van de algemene voorwaarden geldt voor de duur van het gehele kalenderjaar en deze zijn van toepassing op alle evenementen waar de deelnemer gedurende het seizoen aan deelneemt. 

 1. Indien een inschrijver zich niet houdt aan de algemene voorwaarden is de organisatie gerechtigd de deelnemer van verdere inschrijving/deelname uit te sluiten. 

 

2. Aanmelding 

 1. Reservering van de evenementen bij de organisatie geschiedt middels aanmelding via www.rrrollend.nl. Aanmeldingen via de mail of telefoon zullen niet verwerkt worden. 

 1. De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers per evenement te selecteren. 

 1. De organisatie behoudt zich het recht om deelnemers te weigeren zonder opgaaf van reden mede te delen. 

 1. Alle prijzen exclusief BTW. 

 1. Het recht op de standplaats wordt pas verkregen nadat de officiële schriftelijke bevestiging is verkregen van de organisatie en de deelnemer de factuur is betaald. 

 1. De organisatie doet haar uiterste best om rekening te houden met specifieke wensen die worden aangegeven door deelnemers, maar kan niet garanderen dat de desbetreffende wens kan worden ingewilligd. 

 1. Het product waarmee de deelnemers zich inschrijft is gelijk aan het product welke op het evenement wordt aangeboden. Dit om een goed gesorteerd aanbod te behouden. Indien u een ander product wilt aanbieden dan op uw inschrijving vermeld, dient u hiervoor schriftelijk toestemming voor de verkrijgen. 

 1. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering. Deelname zonder WA-verzekering is niet toegestaan. 

 1. Inschrijving bij de KvK is niet noodzakelijk, uiteraard is de deelnemers zelf verplicht zijn inkomsten aan de belastingdienst op te geven. 

 

 

3. Aanvullende selectieprocedure foodtruck 

 1. Selectie vindt plaats op basis van uiterlijk en de sfeer van de foodtruck alsmede de kwaliteit en originaliteit van de gerechten. Hiertoe dient de inschrijver zijn inschrijving te voorzien van twee afbeeldingen van de foodtruck en twee afbeeldingen van de gerechten. 

 1. a. De deelnemer is verplicht een menukaart samen te stellen bevattende gerechten van maximaal €8,50. Voor een borrelplank en/of -plateau voor meerdere personen of bij bepaalde ingrediënten geldt deze grens niet. Dit is altijd in overleg met de organisatie. 
  b. De deelnemers is verplicht alle gerechten die worden aangeboden openlijk te communiceren naar de bezoekers. 
  c. De deelnemer is verplicht om minimaal één (1) vegetarisch of vegan gerecht te serveren. Dit gerecht mag ook maximaal €8,50 kosten en dient vooraf aan de organisatie gecommuniceerd te worden. 

 1. a. Het is tijdens het festival niet toegestaan andere gerechten te verkopen dan deze welke zijn aangegeven bij inschrijving en waarop selectie heeft plaatsgevonden. Eventuele wisselingen van gerechten tijdens het seizoen dienen per mail doorgegeven te worden aan de organisatie en schriftelijk goedgekeurd te worden door de organisatie. Indien door de deelnemer zonder voorkennis van de organisatie andere gerechten worden verkocht, is de organisatie gerechtigd de verkoop hiervan te verbieden. 
  b. Het is de deelnemer tevens niet toegestaan gebruik te maken van een andere foodtruck dan deze waarop selectie heeft plaatsgevonden ter waarborging van de (juiste) uitstraling. 

 1. De deelnemer is verplicht zich aan de NVMA-richtlijnen te houden. 

 1. Klachten over de selectie zijn niet mogelijk. Informatie over andere inschrijvingen worden niet verstrekt. 

 

 

4. Betaling 

 1. Indien betaling niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, kan deelname komen te vervallen. 

 1. Indien de deelnemers geen gebruik wenst te maken van een standplaats niet tijdig annuleert, dient evengoed het volledige tarief te worden voldaan. 

 1. Betaling na ontvangst van de factuur is alleen mogelijk via bank overeenkomstig de betalingstermijn ovv factuurnummer. 

 1. De standplaats wordt pas aangegeven nadat de betaling is vastgesteld. 

 1. Indien betaling niet is ontvangen binnen de aangegeven betalingstermijn kan deelname komen te vervallen, de betalingsverplichting echter niet. Alle (incasso)kosten voortkomend uit het niet tijdig betalen van facturen komt geheel voor rekening van de deelnemer. 

 

5. Annulering foodtruck evenementen 

 1. Annuleren door de deelnemer is kosteloos tot twee (2) maanden voor aanvang van het foodtruck evenement, dit is uitsluitend schriftelijk mogelijk via info@rrrollend.nl

 1. Annuleren door de deelnemer tot dertig (30) dagen voor aanvang van het foodtruck evenement, betekent dat de deelnemer 20% van het stageld retour krijgt. Dit kan uitsluitend schriftelijk via info@rrrollend.nl

 1. Annuleren door de deelnemers korter dan dertig (30) dagen voor aanvang van het foodtruck evenement betekent dat 100% van het factuurbedrag betaald dient te worden aan de organisatie. Hierop maken wij geen uitzonderingen. 

 1. Indien het evenement 24 uur voor aanvang van de geplande datum wordt afgelast door onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemers 50% restitutie van het inschrijfgeld. 

 1. De organisatie behoudt het recht het evenement drie (3) dagen voorafgaand van het evenement zonder opgaaf van reden af te zeggen. 

 1. De organisatie behoudt het recht het evenement af te zeggen bij gevaarlijke weersomstandigheden. In dit geval geeft de organisatie drie (3) dagen aan wanneer de status van het evenement onzeker is. De organisatie geeft uiterlijk één (1) dag voor het evenement om 10:30 aan of het evenement definitief wel of niet door zal gaan. 

 1. Bij annulering van een evenement ontvangt de deelnemer 70% van het stageld en 100% van de stroomvergoeding retour. De deelnemer is bij annulering dus altijd verplicht 30% van het stageld te voldoen. 

 1. De organisatie zal bij voortijdige annulering proberen alle deelnemers per e-mail, WhatsApp en telefoon op de hoogte te brengen.  

 

6. Voorzieningen 

 1. De organisatie spant zich in voor adequate stroomvoorzieningen, de deelnemer dient zich vooraf hiervoor aan te melden met de juiste informatie. Op de bevestiging en de factuur kunt u terugvinden welke stroomaansluitingen is toegewezen. 

 1. De organisatie levert alleen stroom mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van de waren. Stroom zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigd vermogen en een bevestiging hiervan. 

 1. Gebruik van meer stroomcapaciteit dan opgegeven kan leiden tot overbelasting van de stroomvoorzieningen en is zonder overleg niet mogelijk. Met uitzondering is dit wel mogelijk, echter is dit alleen wanneer er voldoende capaciteit beschikbaar is en bedragen de kosten voor dit extra stroompunt tweemaal (2 x) het standaardtarief. 

 1. De deelnemer die bij zijn/haar inschrijving stroom heeft aangevraagd, is verplicht hiervoor te betalen, ongeacht of de stroom wordt afgenomen. 

 1. Indien de deelnemer stroom heeft toegewezen gekregen is hij zelf verantwoordelijk voor een haspel of verlengkabel die geschikt is voor buitengebruik (blokken voorzien van waterbestendige kleppen), verlengsnoer (van min. 25 meter en aderdikte 2,5 mm2) en stekkers. De organisatie assisteert met het aansluiten op de stroomvoorziening. 

 1. Het gebruik van eigen aggregaten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. 

 1. De deelnemer kan nooit aanspraak maken op omzetderving bij stroomproblemen. Er wordt altijd samen met de organisatie gekeken naar een passende oplossing. 

 1. De organisatie is niet verantwoordelijk voor stroomproblemen die veroorzaakt worden buiten de macht van de organisatie. De deelnemer kan dus geen aanspraak maken op de organisatie om de stroomvergoeding te retourneren. 

 1. De deelnemer ontvangt de stroomvergoeding terug wanneer er stroomproblemen ontstaan die binnen de verantwoordelijkheid van de organisatie liggen. Dit zijn: 

 1. Wanneer er te weinig capaciteit beschikbaar is. 

 1. Foutieve materialen van de organisatie in gebruik. 

 

 

7. Standplaats 

 1. Indien de deelnemer een ander product aanbiedt dan waarop de deelnemer zich heeft ingeschreven kan de organisatie de deelname ter plekke weigeren of wegsturen tijdens het evenement. 

 1. Er mag geen schade worden toegebracht aan de standplaatsen en (groen)voorzieningen op het terrein.  

 1. Het is niet toegestaan de standplaats verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.  

 1. Het is niet toegestaan om de standplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan derde partijen. 

 1. Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen standplaats. Hier zijn geen veranderingen in mogelijk. 

 1. De stand mag niet worden verplaatst; er dient minimaal 3,5 meter doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute. 

 1. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele (slecht) weer voorzieningen en het aanbrengen hiervan zoals bv haringen, zonneschermen en scheerlijnen ter versteviging van de standplaats bij weersomstandigheden. 

 1. De standplaats dient er ten alle tijden verzorgd en opgeruimd uit te zien. Voorraad, verpakkingsmaterialen e.d. dienen door de deelnemer uit het zicht te worden opgeborgen. 

 1. Muziek vanuit je standplaats is niet toegestaan.  

 1. Op het terrein is gebruik van LPG, anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig ten strengste verboden. 

 1. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit. In geval dat etenswaar wordt aangeboden moeten de eisen van het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen (uitwerking in de Hygiënecode voor de Horeca), het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, de Verordening (EG) 852/2004 en de Drank- en Horecawet in acht worden genomen. Wij verwijzen met name naar de voorschriften van de Keuringsdienst van Waren en de Hygiënecode Ambulante Handel. 

 1. Verkoop van drank is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen en men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is van een sociale hygiëne diploma. 

 1. Deelnemers die voeding en/of dranken bereiden en verkopen, worden verplicht om informatie te verstrekken aan de consument over de aanwezigheid van allergenen in niet verpakte producten. Voor meer info, check: https://www.nvwa.nl/  

 1. Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. (Dit kan o.a. door het installeren van een jerrycan met een kraantje, zeep en papieren handdoekjes). 

 1. Gebruik van bak- en braadapparatuur is alleen toegestaan bij schriftelijke goedkeuring en hierbij gelden de volgende voorschriften: 
  a. De apparatuur wordt in de buitenlucht opgesteld op een afstand van tenminste twee (2) meter van bebouwing, beplanting en andere objecten. 
  b. De apparatuur wordt niet opgesteld onder of in de nabijheid van luifels, afdekken, parasols en dergelijke. 
  c. De apparatuur wordt op een vlakke stenen ondergrond geplaatst of op onbrandbaar slecht warmtegeleidend materiaal. 
  d. De apparatuur is met deugdelijke slangklemmen bevestigd en met goedgekeurde hogedrukslang aangesloten aan de drukhouder en er zijn één (1) of meerdere brandwerende deksels en brandwerende dekens aanwezig. 
  e. Er is een CO2-blusser aanwezig met inhoud van minimaal zes (6) kilo, die is voorzien van een rijk keurmerk en jaarlijks wordt gecontroleerd. Het keuringsbewijs dient op verzoek getoond te kunnen worden. 
  f. In bedrijf zijnde apparatuur wordt niet verplaatst. g. Gebruik van vloeibaar gas (gasfles) is alleen toegestaan bij schriftelijke goedkeuring en hierbij geldt het volgende voorschrift: gevulde drukhouders worden op een veilige en goed geventileerde plaats en buiten het bereik van onbevoegden opgesteld. 

 1. De deelnemer is verantwoordelijk voor de bemanning van de standplaats. Dit betekent dat de deelnemer ervoor zorgt dat er voldoende personeel aan het werk is, dat zij voldoen aan de arbeids- en hygiënevoorwaarden. Het is in geval van personeelstekort of ziekte dan ook niet mogelijk om het event na de afgesproken termijn te annuleren of om dicht te gaan.  Wel dichtgaan resulteert in een boete (punt 10). 

 1. Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van een evenement de standplaats te ontruimen of de foodtruck te sluiten. Het is dus ook niet mogelijk om een dag(deel) tijdens het evenement dicht te gaan. Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor de rekening van de deelnemer, indien en voor zo ver de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer. Het eerder sluiten/ontruimen van de standplaats resulteert in een boete (punt 10). 

 

8. Aankomst, laden, lossen, parkeren en afloop 

 1. De deelnemer houdt zich aan de opbouwtijden en de aangegeven route door de organisatie. 

 1. Auto’s mogen op het terrein uitsluitend stapvoets en met knipperlichten rijden. 

 1. Auto’s mogen enkel op het terrein staan om te laden en lossen. De deelnemer houdt zich aan de aangegeven laad- en lostijden. Indien de auto niet tijdig van het terrein verwijderd wordt, kan de organisatie een boete van €50,- excl. BTW per auto opleggen. Dit wordt afgetrokken van de borg.  

 1. Indien de deelnemer een half uur voor aanvangstijd van het evenement niet is verschenen, dan vervalt de reservering en wordt het reserveringsbedrag niet geretourneerd. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie. Te laat verschijnen op het evenement resulteert in een boete (punt 10.4). 

 1. Parkeerkosten zijn niet te verhalen op de organisatie. 

 1. Het is niet toegestaan om doorrijroutes te blokkeren. 

 1. De standplaats dient drie (3) uur na het evenement leeg te zijn. 

 1. U kunt het terrein pas weer per auto bereiken op de door de organisatie aangegeven tijd. 

 1. De deelnemer mag niet eerder afbouwen, laat staan vertrekken dan de aangegeven eindtijd. Indien dit toch gebeurt legt de organisatie een boete op (punt 10). 

 1. De standplaats en zijn directe omgeving dienen netjes en schoon te worden opgeleverd. 

 1. De deelnemer dient zelf vuilnis, ook lege flessen en karton, af te voeren en in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren. De kliko’s op het evenemententerrein zijn niet bestemd voor vuilnis van deelnemers. Indien dit niet gebeurt kan de organisatie een boete van minimaal €50,- excl. BTW opleggen. Dit wordt afgetrokken van de borg.  

 1. Wanneer de organisatie een milieuplein heeft ingericht, is de deelnemer verplicht om hier gebruik van te maken. De deelnemer is verplicht het afval te scheiden en te deponeren in de daarvoor bestemde containers. Wij controleren hierop. 

 1. De deelnemer is verplicht om tijdens het evenement de ondergrond adequaat te beschermen tegen vervuiling en het indringen van vuil en om de standplaats in dezelfde staat als voor het evenement achter te laten. Kosten van schoonmaak die dientengevolge worden gemaakt worden in rekening gebracht bij de deelnemer evenals de eventueel door de gemeente opgelegde boete. 

 

9. Overige 

 1. De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van het evenement. 

 1. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan een evenement van Kreativ Events/Rrrollend. 

 1. Aanwijzingen van de organisatie, politie of toezichthouders worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van het evenement zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden. 

 1. Deelnemers moeten: a) handelingsbekwame natuurlijke personen zijn van 18 jaar of ouder; b) beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats; c) en kunnen zich legitimeren door: geldig Nederlands paspoort of geldige gemeentelijke identiteitskaart of geldig vreemdelingendocument afgegeven door de Immigratie en Naturalisatiedienst waaruit een geldige verblijfstitel voor Nederland blijkt en de vergunning dat met zelfstandig mag werken. Dit geldt ook voor EU ingezetenen. 

 1. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand. 

 1. De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen. 

 1. De organisatie levert standplaatsen aan de hand van de door de deelnemer opgegeven afmetingen.  

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor mankementen van de aangeboden waar. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van het verkoopwaar. 

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de organisatie. 

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmacht dan ook. 

 1. De organisatie is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de organisatie en die op grond van de Nederlandse wet of de in maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisatie kunnen worden toegerekend. 

 1. Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie. 

 

10. Aanvullende algemene voorwaarden voor foodtruck 

 1. De deelnemer is verplicht om pinbetalingen aan te nemen. Het aannemen van een cashbetaling is optioneel. 

 1. De organisatie verzorgt, indien niet anders vermeldt, de verkoop van (non-) alcoholische dranken aan het publiek. De verkoop hiervan door de deelnemer is niet toegestaan, tenzij het drank betreft waarin de betreffende deelnemer in gespecialiseerd is en om die reden geselecteerd is voor deelname door de organisatie of wanneer de deelnemer schriftelijke toestemming heeft van de organisatie. 

 1. Gedurende de openingstijden is het evenement toegankelijk voor het publiek en moet de deelnemer zijn foodtruck voor het publiek geopend houden. De deelnemer wordt tijdig op het festivalterrein verwacht, zowel tijdens de opbouwdag(en) als tijdens de festivaldagen, zodat de deelnemer op tijd, 10 minuten voor aanvang van de openingstijd, geopend worden. Indien de deelnemer niet tijdig op het festivalterrein aanwezig is, dan is de organisatie gerechtigd de volgende sancties op te leggen: 
  a. Het inhouden van €100,- van de borg bij de eerste keer te laat verschijnen. 
  b. Het inhouden van €250,- van de borg bij de tweede keer  
  c. Uitsluiting van deelname aan het volgende evenement bij de derde keer niet tijdig verschijnen en tevens het inhouden van €300,- van de borg. 

 1.  De deelnemer is altijd verplicht alle dagen van het evenement aanwezig te zijn. Indien de deelnemer niet verschijnt, dan is de organisatie gerechtigd de volgende sanctie op te leggen: 

a. Het inhouden van €500,- borg bij een eerste keer niet komen opdagen. 
b. Uitsluiting van deelname aan volgende evenementen bij een tweede keer niet op komen dagen en tevens het inhouden van €500,- van de borg 

 1. Voortijdig vertrek door de deelnemer van het evenement is niet toegestaan, tenzij de organisatie hiermee akkoord gaat na voorafgaand overleg. Indien de deelnemer voortijdig vertrekt zonder toegang van de organisatie, is de organisatie gerechtigd de volgende sancties op te leggen: 
  a. Het inhouden van €250,- borg bij een eerste voortijdig vertrek of het stoppen van verkopen tijdens openingstijden van het evenement. 
  . Uitsluiting van deelname aan volgende evenementen bij een tweede voortijdig vertrek of stoppen met verkopen en tevens het inhouden van €300,- van de borg. 

 1. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn motorvoertuig tijdens het evenement naast of achter de foodtruck te parkeren tijdens het opbouwen, bevoorraden en afbreken van de standplaats. De deelnemer is voor het parkeren van zijn motorvoertuig aangewezen op de daarvoor bestemde (openbare) parkeergelegenheid in de buurt van het festivalterrein. Indien de deelnemer zich niet houdt aan de bovengenoemde parkeerregels, is de organisatie gerechtigd de volgende sancties op te leggen: 
  a. Verzoeken het motorvoertuig weg te halen.  
  b. Het inhouden van €250 van de borg wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven. 
  c. Het inhouden van €300 van de borg wanneer hier voor een tweede keer geen gehoor aan wordt gegeven.c. Uitsluiting van deelname aan volgende evenementen bij een derde overtreding en tevens het inhouden van €300,- van de borg. 

 1. Na sluitingstijd van het evenement zorgt de organisatie voor beveiliging op het terrein. De deelnemer blijft echter verantwoordelijk voor de eigen foodtruck en andere bezittingen. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk en de deelnemer maakt tegenover de organisatie geen aanspraak op enige vergoeding in geval van: 
  a. beschadiging aan materialen of goederen door derden; 
  b. schade aan derden; 
  c. schade veroorzaakt vanwege storing en/of algemene onderbreking van de elektriciteitsvoorziening. 

​ 

 

11. Communicatie 

 1. De organisatie verzorgt voor vele van de evenementen de communicatie. Zonder tegenbericht of schriftelijk bezwaar geeft u toestemming aan Kreativ Events/Rrrollend om uw bedrijfsnaam en/of beeldmateriaal te gebruiken voor de promotie van het evenement. 

bottom of page